TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

คำชื้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายโรงแรม

จุดยึด

เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม

เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 1 ดาว เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 1 ดาว
เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 2 ดาว เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 2 ดาว
เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 3 ดาว เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 3 ดาว
เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 4 ดาว เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 4 ดาว
เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 5 ดาว เครื่องหมายการจัดระดับโรงแรม - ระดับ 5 ดาว

เครื่องหมายโรงแรม

เครื่องหมายโรงแรมนักท่องเที่ยวนานาชาติ เครื่องหมายโรงแรมนักท่องเที่ยวนานาชาติ
เครื่องหมายโรงแรมนักท่องเที่ยวทั่วไป เครื่องหมายโรงแรมนักท่องเที่ยวทั่วไป
เครื่องหมายใบอนุญาตประกอบการโรงแรม เครื่องหมายใบอนุญาตประกอบการโรงแรม

ใบอนุญาตและหลักฐานการจดทะเบียน

觀光旅館業營業執照 觀光旅館業營業執照
หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม

สำหรับที่พัก B&B

เครื่องหมายที่พัก B&B เครื่องหมายที่พัก B&B
หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่พัก B&B หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่พัก B&B
Top