TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

"Taipei-Start from Us" นิทรรศการศิลปะและวรรณกรรมบนออนไลน์

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-07-22

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-07-22

748

"Taipei-Start from Us" นิทรรศการศิลปะและวรรณกรรมบนออนไลน์
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
, เขตเป่ยโถว, นครไทเป ไต้หวัน

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อกระทบจากโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) การจัดงานนิทรรศการพิเศษ "The Place We Meet"  :  EpisodeⅠ"Taipei-Start from Us" ของศูนย์วัฒนธรรมไคตาเก๋อหล๋าน(Ketagalan Cultural Center) ประจำปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ นอกจากการวางแผนการจัดงานนิทรรศการบนออนไลน์ การฉายภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์แล้ว ยังมีการเชิญภัณฑารักษ์มาเป็นไกด์บุ๊คให้คำแนะนำอธิบายผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top