TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จุดยึด

เทศบาลนครไทเปได้จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้ว 11 แห่ง โดยแบ่งการให้บริการตามที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง มีทั้งบริการ “ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว” “ข้อมูลการเดินทาง อาหารและที่พัก” “ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเที่ยว” “แจกสื่อประชาชสัมพันธ์และแผนที่” “ตรวจดูแผนที่ท่องเที่ยว” “สมัครใช้ wifi: TPE-Free” “ให้ยืมแว่นขยาย และแว่นสายตายาว” “บริการชาร์จแบตมือถือแบบเร่งด่วน” เป็นต้น ข้อมูลที่ตั้งของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี้

สถานีรถไฟไทเป สถานีรถไฟไทเป
เลขที่ 3 ถ.เป่ยผิงตะวันตก, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป 100 (ชั้น 1 สถานีรถไฟไทเป ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของห้องโถง)
+886-2-2312-3256
ประจำวัน 09:00-19:00

สนามบินไทเป ซงซาน สนามบินไทเป ซงซาน
เลขที่ 340-10 ถ.ตุนฮว่าเหนือ, เขตซงซาน, นครไทเป 105 (ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้)
+886-2-2546-4741
ประจำวัน 08:00-17:00

สถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว สถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว
เลขที่ 700 ถ.ต้าเยี่ย, เขตเป่ยโถว, นครไทเป 112 (ทางออกสถานีรถไฟฟ้าเป่ยโถว)
+886-2-28912972
ประจำวัน 10:00-19:00

สถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน สถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน
ชั้น B1 เลขที่ 32-1 ถ.เป่าฉิ่ง, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป 100 (สถานีรถไฟฟ้าซีเหมิน ทางออก 5)
+886-2-2375-3096
ประจำวัน 10:00-19:00

สถานีรถไฟเจี้ยนถาน สถานีรถไฟเจี้ยนถาน
เลขที่ 65 ถ.จงซานเหนือ ช่วง 5, เขตซื่อหลิน, นครไทเป 111 (สถานีรถไฟฟ้าเจี้ยนถาน ทางออก 1)
+886-2-2883-0313
ประจำวัน 10:00-19:00

สถานีกระเช้าลอยฟ้าเมาคง สถานีกระเช้าลอยฟ้าเมาคง
(บริเวณทางออกของสถานีกระเช้าลอยฟ้าเมาคง) เลขที่ 35 ซอย 38 ถ.จื่อหนาน ช่วง 3 เขตเหวินซาน, เขตเหวินซาน, นครไทเป 116
+886-2-2937-8563
วันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00-18:00

สถานีรถไฟฟ้าไทเป 101/เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้าไทเป 101/เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์
ชั้น B1 เลขที่ 20 ถ.ซิ่นอี้ ช่วง 5, เขตซิ่นอี้, นครไทเป 110
+886-2-2758-6593
ประจำวัน 10:00-19:00

ต้าเต้าเฉิง ต้าเต้าเฉิง
เลขที่ 44 ถ.ตี๋ฮว่า ช่วง 1, เขตต้าถง, นครไทเป 103
+886-2-2559-6802
ประจำวัน 09:00-17:00

สถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ สถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ
ชั้น B1 เลขที่ 153 ถ.ซีหยวน ช่วง 1, เขตว่านหัว, นครไทเป 108 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าวัดหลงซานซื่อ ทางออก 1)
+886-2-2302-5903
ประจำวัน 10:00-19:00

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีรถไฟไทเป ประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสนามบิน A1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีรถไฟไทเป ประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสนามบิน A1
ชั้น B1 เลขที่ 8 ถ.เจิ้งโจว, เขตจงเจิ้ง, นครไทเป 100
+886-2-2331-3133
ประจำวัน 09:00-19:00

ซีเหมินติง ซีเหมินติง
เลขที่ 45 ถนน Hanzhong, เขตว่านหัว, นครไทเป 108
+886-2-2388-5255
ประจำวัน 13:00-22:00

Top