TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

จากสนามบินนานาชาติเถาหยวนถึงไทเป

จุดยึด
สนามบินนานาชาติเถาหยวน สนามบินนานาชาติเถาหยวน

สนามบินนานาชาติเถาหยวน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 ถ.หังจ้าน ใต้ อ.ต้าหยวน จ.เถาหยวน การเดินทางจากสนามบินเถาหยวนถึงตัวเมืองไทเป ใช้เวลาเพียง 50~60 นาที นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางถึงตัวเมืองไทเปได้โดยรถบัส รถแท็กซี่ รถเช่าหรือโดยสารรถบัสแล้วต่อด้วยรถไฟความเร็วสูง

โทรศัพท์: +886-3-3983728
เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 1: +886-3-3982143
เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร 2: +886-3-3983274
โทรศัพท์ฉุกเฉิน: +886-3-3982050

Top