TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

พิธีสักการะเนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปรามาจารย์ขงจื้อ

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-09-20

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-09-20

554

เวลา: 2018-09-28 6:00
สถานที่: วัดขงจื๊อ นครไทเป (No.275, Dalong St., Datong Dist., Taipei City)

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงการสั่งสอนอันยิ่งใหญ่ของท่านปรมาจารย์ขงจื๊อ รำลึกถึงคำสอนของท่านที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้งมาจนถึงปัจจุบัน วัดขงจื๊อไทเปจึงได้จัดพิธีสักการะเนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปรามาจารย์ขงจื๊อขึ้นในวันที่ 28 กันยายน ตั้งแต่เวลา 6:00 น. ของทุกปี

วัดขงจื๊อไทเปได้สืบทอดพิธีสักการะปรามาจารย์ขงจื๊อมานานกว่า 80 ปี ที่สืบทอดพิธีกรรมและดนตรีบรรเลงแบบโบราณ โดยรักษาพิธีกรรมการสักการะซันเซี่ยนหลี่และการร่ายรำหย่าเหย่อู่เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมขั้นตอนพิธีทั้งหมด 37 รายการ ที่สัมผัสและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมมนุษยชาติกลุ่มนักปราชญ์ผู้ใฝ่รู้อย่างชัดเจน หลังเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมชุดศิลปวัฒนธรรมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นของการผสมผสานโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟู ให้เข้ากับพิธีกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมทำพิธี สัมผัสกับความงดงามของพิธีกรรมแบบโบราณ

พิธีสักการะเนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปรามาจารย์ขงจื้อ

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top