TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

เพื่อรับมือกับภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม “งานฉลองเทศกาลวันตรุษอีดไทเป 2020”

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2020-04-15

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2020-04-15

740

เพื่อรับมือกับภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ ขอยกเลิกการจัดกิจกรรม “งานฉลองเทศกาลวันตรุษอีดไทเป 2020”
สำหรับกิจกรรม “งานฉลองเทศกาลวันตรุษอีดไทเป 2020” ที่จะเวียนมาบรรจบในปีนี้ แต่เนื่องจากภาวะการระบาดของโรคที่ทวีความรุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดจนเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงการติดเชื้อ และตอบรับนโยบายการควบคุมโรคของศูนย์ควบคุมโรคส่วนกลาง จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมงานฉลอง “เทศกาลวันตรุษอีดไทเป 2020” ที่เดิมคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พ.ค.นี้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top