TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ปิดใช้งานสวนสาธารณะในเมืองไทเปชั่วคราว ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย.

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2021-06-11

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2021-06-11

313

เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดทั่วประเทศระดับ 3 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. ของรัฐบาลส่วนกลาง ทางสวนจึงปิดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย. ด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากการรวมกลุ่มและสัมผัสใกล้ชิด

แต่ยังคงเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานพื้นที่สาธารณะภายในสวน เช่นห้องน้ำสาธารณะ ทางเดิน และสนามหญ้าเป็นต้น ในขณะเดียวกัน ยังเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องน้ำสาธารณะให้มากขึ้น
ปิดใช้งานสวนสาธารณะในเมืองไทเปชั่วคราว ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 28 มิ.ย.

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

Top