TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

Breaking the Rules: นิทรรศการพิเศษ ครบรอบ 20 ปี เทศกาลภาพยนตร์ไทเป

จุดยึด

วันที่ประกาศ:2018-08-08

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:2018-08-15

1133

Breaking the Rules: นิทรรศการพิเศษ ครบรอบ 20 ปี เทศกาลภาพยนตร์ไทเป
เวลาที่จัดกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
Ln. 173, Kangding Rd., เขตว่านหัว, นครไทเป ไต้หวัน
เวลา: 2018-06-08~2018-09-30 11:00-18:00
สถานที่: เขตถนนประวัติศาสตร์ปอผีเหลียว(Ln. 173, Kangding Rd., Wanhua Dist., Taipei City)
ราคาบัตร: เข้าชมฟรี

เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่เทศกาลภาพยนตร์ไทเปครบรอบ 20 ปี เทศกาลภาพยนตร์ไทเป (Taipei Film Festival) ร่วมกับเขตถนนประวัติศาสตร์ปอผีเหลียว (Bopiliao Historic Block) จัดนิทรรศการพิเศษ “Breaking the Rules: นิทรรศการพิเศษ ครบรอบ 20 ปี เทศกาลภาพยนตร์ไทเป” ณ เขตถนนประวัติศาสตร์ปอผีเหลียว ตั้งแต่ 8 มิถุนายน ถึง 30 กันยายนนี้

นอกจากชมประวัติความเป็นมาของ “การสร้างสรรค์ผลงานแบบเอกเทศ” ของเทศกาลภาพยนตร์ไทเปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว ยังสามารถชมสคริปฉบับร่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง " Grandma and Her Ghosts" "Cape No.7" และ "On Happiness Road" จำนวนนับร้อยชิ้นที่จัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมเป็นครั้งแรก ชมประวัติและเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์ชาวไต้หวันมากมายหลายท่าน

รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเพิ่มเติม
Top