TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

รถบัส

จุดยึด
สถานีขนส่งไทเป

สถานีขนส่งไทเป

“สถานีขนส่งไทเป” เป็นศูนย์กลางการจราจรที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองไทเป เป็นศูนย์กลางการขนส่งแบบผสมแห่งแรกของไต้หวัน ที่รวบรวมระบบขนส่งทั้ง รถบัสระหว่างจังหวัด รถไฟ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าสายสนามบินเอาไว้ด้วยกัน ที่เชื่อมต่อให้บริการโดยสารและขนส่งด้วยยานพาหนะขนส่งที่แตกต่างกัน

ปัจจุบันกำหนดให้ที่บริเวณชั้น 2-4 ของสถานีขนส่งไทเปเป็นชานชาลาสำหรับขึ้น-ลงรถ โดยมีชานชาลาสำหรับขึ้นรถ 32 ช่อง ชานชาลาสำหรับลงรถและชานชาลาสำรองรวม 16 ช่อง ที่ชั้น 1 เป็นห้องโถงสำหรับขายบัตรโดยสาร ชั้น B1 เชื่อมต่อกับตลาดถนนรถไฟฟ้า ชั้น B2 เชื่อมกับตลาดถนนใต้ดินไทเป ที่สะดวกต่อการต่อรถไฟฟ้าสายต้านสุ่ย สายซินเตี้ยน สายปั่นหนาน หรือต่อรถไฟและรถไฟความเร็วสูง

สถานีขนส่งเทศบาลนครไทเป

สถานีขนส่งเทศบาลนครไทเปตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนจงเสี้ยวตะวันออกกับถนนจีหลง ซึ่งเป็นสถานีของรถบัสระหว่างจังหวัด โดยอาศัยถนนจีหลง ตัดไปยังถนนทางหลวงไม่ซ่วย (MacArthur Thruway) โดยขึ้น-ลงทางด่วนหมายเลข 1 ที่เน่ยหู หรือใช้ถนนสายรองซิ่นอี้ ซึ่งเป็นถนนเชื่อมในไทเป ตรงไปขึ้น-ลงทางด่วนหมายเลข 3 ที่ว่านฟาง และเชื่อมต่อไปยังถนนทางด่วนหมายเลข 5

หลังจากที่นักท่องเที่ยวขึ้น-ลงรถที่นี่แล้ว ไม่จำเป็นต้องรถอ้อมเพื่อไปขึ้นทางด่วน สามารถช่วยประหยัดเวลาได้มาก ดังนี้น สถานีขนส่งเทศบาลนครไทเปจึงเป็นศูนย์การคมนาคมไปยังต่างจังหวัดที่สำคัญของไทเปเขตตะวันออก สถานีฯ มีชานชาลาสำหรับขึ้น-ลงรถทั้งหมด 16 ช่อง มีเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร 15 ช่อง มีเส้นทางรถบัสระหว่างจังหวัดทั้งหมด 17 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางที่มุ่งหน้าสู่อี๋หลาน จีหลง เถาหยวน ซินจู๋ เหมียวลี่ ไถจง และไถหนานเป็นต้น ในแต่ละวันมีรถวิ่งโดยเฉลี่ย 1,103 เที่ยว มีจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 23,533 คน นอกจากจะให้บริการรับ-ส่งประชาชนในท้องถิ่นไปยังต่างจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปแล้ว ยังเป็นรถประจำทางเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเขตอี๋หลาน จีหลง เถาหยวน ซินจู๋และเหมียวลี่ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกโดยสารได้อย่างสะดวก

Top