TOP ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป

ข้อควรทราบสำหรับการใช้ข้อมูล

ข้อควรทราบในการใช้งานข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลนครไทเป


หนึ่ง – วัตถุประสงค์

สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลนครไทเป (ต่อไปเรียก สำนักงานฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แสดงผลการดำเนินงานด้านการตลาดของเทศบาลและส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยบริการให้ยื่นคำร้องขอใช้งานข้อมูลดิจิทัลของสำนักงานฯ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทน (ต่อไปเรียก ข้อมูลของสำนักงานฯ ) แต่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องยังเป็นของสำนักงานฯ หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย จึงจัดทำเอกสารข้อควรทราบนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมจัดการการใช้งานข้อมูลของสำนักงานตามหมวดหมู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


สอง – คุณสมบัติในการยื่นคำร้อง

บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ทำงานวิจัยทางวิชาการ หน่วยงานรัฐบาล องค์กรหรือสถาบันธุรกิจที่อนุมัติให้จัดตั้งโดยรัฐบาล (ต่อไปเรียก ผู้ยื่นคำร้อง) และผู้อื่นที่ทางสำนักงานฯ ให้อนุญาต ล้วนสามารถยื่นคำร้องขอใช้งานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคำร้องขอ


สาม – ขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

 • (1) ผู้ยื่นคำร้องกรอกข้อความในเอกสารข้างล่างให้เรียบร้อย แล้วนำส่งขอดำเนินการกับทางสำนักงานฯ

  • 1. เอกสารชี้แจงการใช้งานที่มีเนื้อหาตรงกัน 2 ฉบับ (ดูเอกสารแนบท้าย)
  • 2. หากเป็นองค์กรหรือสถาบันธุรกิจที่อนุมัติให้จัดตั้งโดยรัฐบาล จะต้องแนบเอกสารรับรองการอนุมัติให้จัดตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับถ่ายเอกสารมาด้วย
  • 3.สำหรับกรณีที่มีการแจ้งเตือนรูปแบบคำร้องไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมไม่ครบถ้วน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานว่าสำนักงานฯ ได้ทราบเรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้ว

 • (2) ยื่นหนังสือคำร้องที่ถูกต้องตามที่กำหนด หลังจากที่สำนักงานฯ ได้อนุมัติแล้ว จะส่งเอกสารคืนให้ผู้ยื่นคำร้องทางจดหมาย โดยทางสำนักงานฯ และผู้ยื่นคำร้องต่างเก็บเอกสารไว้คนละ 1 ชุด สำหรับกรณีที่หนังสือคำร้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ทางสำนักงานฯ จะขอให้ผู้ยื่นคำร้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด โดยสำนักงานฯ จะไม่คืนเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องนั้นให้

สี่ – คำชี้แจงการใช้งานข้อมูลของสำนักงานฯ

 • (1) ห้ามไม่ให้ทำซ้ำ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหา รูปแบบหรือชื่อข้อมูลของสำนักงานฯ ด้วยวิธีการอื่นๆ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นวิดีโอและเสียง รูปภาพและลายลักษณ์อักษร)
 • (2) วัตถุประสงค์และวิธีการของผู้ยื่นคำร้อง ที่ใช้งานข้อมูลของทางสำนักงานฯ จะต้องอยู่ในขอบเขตตามที่เขียนไว้ในหนังสือคำร้อง และห้ามไม่ให้แยกใช้ข้อมูลของสำนักงานฯ เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในกรณีที่ต้องการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ก่อนใช้งานข้อมูลจะต้องได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานฯ ก่อน และวัตถุประสงค์ของธุรกิจนั้นจะต้องมีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไต้หวันหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวันเท่านั้น
 • (3) ในกรใช้งานข้อมูลของสำนักงานฯ จะต้องระบุหน่วยงานที่ให้ข้อมูล (เช่น ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว เทศบาลนครไทเป) และไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หรือรูปแบบที่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลนครไทเปได้รับความเสียหาย
 • (4) รายละเอียดข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานนั้นใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ผู้ยื่นคำร้องและผู้ที่ใช้งานข้อมูล ล้วนไม่มีสิทธิ์ใดในข้อมูลของสำนักงานฯ และห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลนั้นเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการฟ้องร้องใดๆ ตามกฎหมาย
 • (5) ผู้ยื่นคำร้องมีหน้าที่ต้องคอยระวังสังเกตการปรับปรุงข้อมูลของทางสำนักงานฯ อยู่เสมอ พร้อมทำการปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน โดยที่ทางสำนักงานฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ห้า – ข้อควรระวังอื่นๆ

 • (1) ควรตรวจสอบว่าเนื้อหาที่ลงนั้นถูกต้องตามกฎหมาย หากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จนเป็นเหตุทำให้สำนักงานฯ หรือเจตนาทำให้บุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นคนรับผิดชอบ
 • (2) หลังจากที่ผู้ยื่นคำร้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากทางสำนักงานฯ แล้ว ถึงจะสามารถเริ่มใช้ข้อมูลในงานที่เกี่ยวข้องได้ และจำกัดให้ใช้งานได้เฉพาะในครั้งนั้นเท่านั้น ในกรณีที่ยื่นคำร้องขอใช้งานในสิ่งตีพิมพ์ จะต้องส่งตัวอย่างสิ่งตีพิมพ์นั้นให้สำนักงานเก็บไว้รักษาไว้ 2 ชุด หากใช้งานเป็นข้อมูลออนไลน์ จะต้องพิมพ์เอกสารหน้าเพจและที่อยู่เว็บไซต์ให้ทางสำนักงานฯ ด้วย
 • (3) ในช่วงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานข้อมูลนั้น สำนักงานฯ มีสิทธิ์ขอตรวจสอบสภาพการใช้งานข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องได้ตลอดเวลา หากตรวจสอบพบว่ามีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ สิทธิ์ในการใช้งานข้อมูลจะถูกยกเลิกทันที โดยที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สิทธิ์คัดค้านใดๆ

  • 1. ยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอที่เป็นเท็จ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหนังสือคำร้อง และไม่ได้ยื่นคำร้องต่อทางสำนักงานฯ ใหม่อีกครั้ง
  • 2. ผู้ยื่นคำร้องมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำลายภาพลักษณ์ของสำนักงานฯ

 • (4) ผู้ที่ใช้งานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินคดีตามบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์
 • (5) รูปภาพดิจิทัลในเว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเป สงวนลิขสิทธิ์ใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์การท่องเที่ยวไทเปเท่านั้น
Top